Xửng hấp trưng bày thức ăn

– Model: YC-6-4-2

– Chất liệu: Mây tre đan